Przejdź do treści

Regulamin konkursu „Gdzie znaleziono meteoryt Zakłodzie?”

Nagroda główna w konkursie – trzy drobne fragmenty meteorytu Zakłodzie w ozdobnym pudełku

1. Organizatorem konkursu „Gdzie znaleziono meteoryt Zakłodzie?” i fundatorem nagród jest Mateusz Żmija, właściciel bloga „Skarby Kosmosu”.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat.

3. Konkurs rozpoczyna się 1 września 2018 r. o godz. 10:35 i kończy się wraz z trzecim, prawidłowym zgłoszeniem konkursowym.

4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu jednego dnia roboczego od daty zakończenia konkursu.

5. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o meteorycie Zakłodzie oraz nawiązanie i pogłębienie relacji między organizatorem a internautami na portalu społecznościowym Facebook.

6. Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Gdzie znaleziono meteoryt Zakłodzie” w jak najszybszym czasie.

7. Odpowiedź zawierającą współrzędne geograficzne miejsca znalezienia meteorytu Zakłodzie należy zamieścić w sekcji komentarzy pod postem konkursowym na portalu społecznościowym Facebook.

8. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.

9. Zwycięzcami konkursu zostaną trzy osoby, które spełnią wyżej wymienione warunki oraz najszybciej odpowiedzą na pytanie konkursowe.

10. W ciągu jednego dnia roboczego od dnia zakończenia konkursu, uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach poprzez post na stronie bloga „Skarby Kosmosu” na portalu społecznościowym Facebook. Dodatkowo, zwycięzca otrzyma od organizatora wiadomość prywatną.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyników na stronie internetowej bloga „Skarby Kosmosu”, działającej pod adresem skarbykosmosu.pl.

12. Warunkiem odebrania przez nagrody przez zwycięzcę jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników konkursu wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny.

13. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 14, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych, spowoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

14. Nagrodą w konkursie są trzy kolekcjonerskie pudełka z drobnymi fragmentami meteorytu Zakłodzie i metryczką podpisaną przez Mateusza Żmiję, właściciela bloga „Skarby Kosmosu” i członka Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (legitymacja nr 197).

15. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora na adres wskazany przez uczestnika w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania danych do wysyłki.

16. Nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

17. Organizator nie będzie gromadził, przetwarzał, udostępniał i wykorzystywał do celów marketingowych danych osobowych uczestników konkursu. Będą one wykorzystane wyłącznie w celu dostarczenia nagrody.

18. W momencie wysyłki nagrody dane uczestników zostaną usunięte z wszelkich nośników elektronicznych i tradycyjnych, a organizator konkursu nie będzie ich przechowywał.

19. Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

20. Wszelkie pytania, sugestie i reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@skarbykosmosu.pl.

21. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

22. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs.

23. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

24. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem konkursu za pośrednictwem profilu organizatora.

25. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie skarbykosmosu.pl.


Zasady ochrony danych osobowych w konkursie

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od zwycięzców jest Mateusz Żmija, właściciel bloga „Skarby Kosmosu” i członek Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (legitymacja nr 197). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,.

6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach społecznościowych) o wynikach konkursu.

7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

8. Dane uczestników konkursu będą przechowywane tylko do czasu wysłania nagrody.

9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

Kraków, 1 września 2018 r.