Przejdź do treści

Regulamin konkursu „Co by było gdyby…”

Nagroda główna w konkursie – płytka meteorytu Morasko o wadze 21 g


1. Organizatorem konkursu „Co by było gdyby…” i fundatorem nagrody jest Mateusz Żmija, właściciel bloga „Skarby Kosmosu”.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Skan zgody należy przesłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@skarbykosmosu.pl.

4. Konkurs trwa od 14 kwietnia 2018 r. godz. 17:00 do 22 kwietnia 2018 r. godz. 23:59.

5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.

6. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o meteorycie Morasko oraz nawiązanie i pogłębienie relacji między organizatorem a internautami.

7. Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • polubić stronę bloga „Skarby Kosmosu” na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/skarbykosmosu/),
  • w wyznaczonym terminie odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Co by było gdyby meteoryt Morasko spadł w dzisiejszych czasach?”

8. Odpowiedź należy zamieścić w sekcji komentarzy pod postem konkursowym na portalu społecznościowym Facebook.

9. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.

10. Odpowiedzi zawierające treści obraźliwe lub wulgarne będą dyskwalifikowane.

11. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która spełni wyżej wymienione warunki oraz odpowie na pytanie konkursowe w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób, a jednocześnie uwzględni naukowe fakty na temat meteorytu Morasko.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do subiektywnego wyboru zwycięskiego tekstu oraz jego publikacji na stronie internetowej bloga „Skarby Kosmosu”, działającej pod adresem skarbykosmosu.pl.

13. W ciągu pięciu dni roboczych od dnia zakończenia konkursu, uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach poprzez post na stronie bloga „Skarby Kosmosu” na portalu społecznościowym Facebook. Dodatkowo, zwycięzca otrzyma od organizatora wiadomość prywatną.

14. Warunkiem odebrania przez nagrody przez zwycięzcę jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników konkursu wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu,
  • adres mailowy.

15. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 14, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych spowoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

16. Nagrodą w konkursie jest fragment meteorytu Morasko w formie jednostronnie wytrawionej płytki o wadze 21 g wraz z kolekcjonerskim pudełkiem i metryczką podpisaną przez Mateusza Żmiję, właściciela bloga „Skarby Kosmosu” i członka Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (legitymacja nr 197).

17. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora na adres wskazany przez uczestnika w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania danych do wysyłki.

15. Nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

16. Organizator nie będzie gromadził, przetwarzał, udostępniał i wykorzystywał do celów marketingowych danych osobowych uczestników konkursu. Będą one wykorzystane wyłącznie w celu dostarczenia nagrody.

17. Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

18. Wszelkie pytania, sugestie i reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@skarbykosmosu.pl.

19. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

20. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs.

21. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

22. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem konkursu za pośrednictwem profilu organizatora.

23. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie skarbykosmosu.pl.

 

Kraków, 14 kwietnia 2018 r.

Rewers nagrody głównej w konkursie – płytki meteorytu Morasko o wadze 21 g